Trilógia o dôchodkovom systéme na Slovensku 2/3

Druhý pilier- Starobné dôchodkové sporenie

Ako som spomenul v minulej časti, tak v dnešnom článku sa budeme venovať 2. pilieru na Slovensku.
Nazývaný aj starobné dôchodkové sporenie.

Druhý pilier má aktuálne na Slovensku 1 680 220 sporiteľov a celkový majetok je vo výške 11 961,83 mil. eur.
Veľký podiel EUR majú ľudia, bohužiaľ, uložený v dlhopisových fondoch, ktorých výkonnosť je nízka, a tak ľudia prichádzajú o možný väčší výnos.

 

Čo je starobné dôchodkové sporenie ? Kto má nárok na 2. pilier ?

Účelom starobného dôchodkového sporenia je spolu so starobným poistením v Sociálnej poisťovni zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým pre prípad smrti.
Vstup do 2. piliera je možný od 15. roku života, pred dovŕšením 35 rokov veku a vznikom prvého dôchodkového poistenia.

Prvé dôchodkové poistenie vznikne:

 • Pri vstupe do zamestnania (zamestnanec).
 • Pri začiatku platenia poistného na dôchodkové poistenie pri SZČO.
 • Pri práci na dohodu, resp. pri dohode s príjmom nad 200 EUR.
 • Dôchodkové poistenie vzniká aj zo študentskej dohody, pri ktorej si študent neuplatnil výnimku, a teda zo zárobku si platí poistné na dôchodkové poistenie. Sociálna poisťovňa bude študentovi, ktorý je účastníkom 2. piliera postupovať príspevky zo zárobku.

 

Aké sú formy dôchodku z 2. piliera ?

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok formou:

 • doživotného dôchodku
 • dočasného dôchodku
 • programového výberu

Jedinou podmienkou pre poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) je doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy.

To znamená, že súčet doživotne poberaných dôchodkov z 1. piliera (starobný dôchodok z 1. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok), výsluhových dôchodkov, prípadne dôchodkov z cudziny je vyšší ako referenčná suma. (klik na odkaz)

 

Aké sú dôchodkové správcovské spoločnosti na Slovensku?

V súčasnosti na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností:

 • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • 365.life, d.s.s., a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (v roku 2019 sa zlúčila s AEGON d.s.s., a.s.)
 • UNIQA d.s.s., a.s. (do 14.1.2021 AXA d.s.s., a.s.)
 • VÚB Generali d.s.s., a.s

Každá spoločnosť ponúka rôzne typy fondov, v ktorých si vie sporiteľ zhodnotiť svoje peniaze.

Typy fondov:

 • Dlhopisový fond – garantovaný
 • Akciový fond
 • Indexový fond
 • Zmiešaný fond

Moje odporúčanie je, aby ľudia svoje peniaze v 2. pilieri zhodnocovali v akciových a indexových fondoch, nie sú garantované, ale umožňujú vyšší percentuálny ročný výnos ako v zmiešaných a dlhopisových fondoch.

Peniaze uložené v dlhopisových fondoch síce ponúkajú garanciu peňazí, ale negarantujú vyšší ročný percentuálny výnos.

 

Aká je výška príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ?

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinnédobrovoľné.

 

Výhody a nevýhody 2. piliera.

Výhody:

 • Zásluhovosť: 2. pilier je plne zásluhový, to znamená, že človek svoje navkladané peniaze počas života môže na dôchodku využívať. Naopak,  v sociálnej poisťovni sa musí človek spoliehať len na zákonom určenú výšku  dôchodkov.
 • Zhodnotenie:  je potrebný správny výber fondov.
 • Možnosť dobrovoľných príspevkov: sporiteľ má možnosť vkladať peniaze nad rámec povinných príspevkov v ľubovoľnej výške. Pozor, nie je možné ich vybrať pred dovŕšením dôchodkového veku.
 • Flexibilita: 2. pilier ponúka široký výber a možnosť zmeniť dôchodkovú sprácovsku spoločnosť alebo fond. Zmena dôchodkovej spracovskej spoločnosti je raz ročne bezplatná.
 • Zdroje na dôchodku v starobe: Ak ste sporiteľom v 2. pilieri, po dovŕšení dôchodkového veku budete mať dva zdroje príjmu – od Sociálnej poisťovne a aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti v ktorej máte založený 2. pilier.
 • Oslobodenie od dane: majetok sporiteľov v 2. pilieri nepodlieha zdaneniu.
 • Pravidelne výpisy: sporiteľ v 2. pilieri má vždy prehľad o stave jeho úspor, pretože raz ročne chodia výpisy ku koncu januára. Sporiteľ ich dostane  buď do mailu alebo prídu poštou.
 • Dedičnosť: V prípade úmrtia účastníka na starobnom dôchodkovom sporení sú prostriedky predmetom dedičského konania alebo sú odkázané oprávnenej osobe (osobám), uvedenej na účastníckej zmluve.

Nevýhody:

 • Ak sa o peniaze v 2. pilieri nestaráte, pripravujete sa o svoj výnos. Až 68,8% peňazí aktuálnych sporiteľov v 2. pilieri je v dlhopisových – garantovaných fondoch.
 • 2. pilier sa často legislatívne upravuje a novelizuje a pre sporiteľov, ktorí sa rozhodnú v ňom sporiť na dôchodok, je práve neistota podmienok negatívom. Jednou zo zmien bolo automatické presúvanie peňazí sporiteľov do dlhopisových fondov. Tí, ktorí nereagovali na listovú výzvu o potvrdenie zotrvania v inom ako garantovanom fonde, boli automaticky presunuté do garantovaných fondov.

 

2. pilier odporúčam každém, kto má naň nárok.
Možnosť odkladania si peňazí na svoj dôchodok je veľmi dôležitá z viacerých faktorov, o ktorých ste sa mohli dočítať v predošlom článku.
Akú spoločnosť si zvoliť a nastavenie tých správnych fondov, odporúčam prediskutovať s odborníkom, ktorý Vám určite správne pomôže a zvolí pre Vás to najlepšie riešenie.

K 1. a 2. pilieru sa pripája ešte 3. pilier. Práve o ňom si povieme v našej poslednej časti, Trilógii o dôchodkovom systéme na Slovensku.

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*