Trilógia o dôchodkovom systéme na Slovensku 2/3

Druhý pilier- Starobné dôchodkové sporenie

Ako som spomenul v minulej časti, tak v dnešnom článku sa budeme venovať 2. pilieru na Slovensku.
Nazývaný aj starobné dôchodkové sporenie.

Druhý pilier má aktuálne na Slovensku 1 876 631 sporiteľov a celkový majetok je vo výške 14 802 147 038,19 €.
Veľký podiel EUR majú ľudia, bohužiaľ, uložený v dlhopisových fondoch, ktorých výkonnosť je nízka, a tak ľudia prichádzajú o možný väčší výnos.

 

Čo je starobné dôchodkové sporenie ? Kto má nárok na 2. pilier ?

Účelom starobného dôchodkového sporenia je spolu so starobným poistením v Sociálnej poisťovni zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

 • Automatický vstup sa netýka fyzických osôb, ktorým už vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023, tie môžu do II. piliera vstúpiť dobrovoľne do dovŕšenia 40 rokov veku, ak uzatvoria zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS.

Prvé dôchodkové poistenie vznikne:

 • Pri vstupe do zamestnania (zamestnanec).
 • Pri začiatku platenia poistného na dôchodkové poistenie pri SZČO.
 • Pri práci na dohodu, resp. pri dohode s príjmom nad 200 EUR.
 • Každej fyzickej osobe, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (pri bežnom zamestnaní, ale aj pri zamestnaní vo forme brigády), a zároveň nemá viac ako 40 rokov.

Dodatok:

 • Fyzická osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ktoroukoľvek dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak to nespraví sama, určí jej ju Sociálna poisťovňa.
 • Účasť v 2. pilieri nie je povinná. Sporiteľ má možnosť z tohto systému do 2 rokov od vzniku prvej účasti vystúpiť, ale zároveň mu nezaniká právo opäť dobrovoľne vstúpiť (najneskôr do veku 40 rokov.

Aké sú formy dôchodku z 2. piliera ?

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok formou:

 • doživotného dôchodku
 • dočasného dôchodku
 • programového výberu

Jedinou podmienkou pre poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) je doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy.

To znamená, že súčet doživotne poberaných dôchodkov z 1. piliera (starobný dôchodok z 1. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok), výsluhových dôchodkov, prípadne dôchodkov z cudziny je vyšší ako referenčná suma. 

 

Aké sú dôchodkové správcovské spoločnosti na Slovensku?

V súčasnosti na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností:

 • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. (do roku 2022 365.life, d.s.s., a.s.)
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (v roku 2019 sa zlúčila s AEGON d.s.s., a.s.)
 • UNIQA d.s.s., a.s. (do 14.1.2021 AXA d.s.s., a.s.)
 • VÚB Generali d.s.s., a.s

Každá spoločnosť ponúka rôzne typy fondov, v ktorých si vie sporiteľ zhodnotiť svoje peniaze.

Typy fondov:

 • Dlhopisový fond – garantovaný
 • Akciový fond
 • Indexový fond
 • Zmiešaný fond

Moje odporúčanie je, aby ľudia svoje peniaze v 2. pilieri zhodnocovali v akciových a indexových fondoch, nie sú garantované, ale umožňujú vyšší percentuálny ročný výnos ako v zmiešaných a dlhopisových fondoch.

Peniaze uložené v dlhopisových fondoch síce ponúkajú garanciu peňazí, ale negarantujú vyšší ročný percentuálny výnos.

 

Aká je výška príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ?

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinnédobrovoľné.

Sadzba povinných príspevkov do II. piliera je 4 % z vymeriavacieho základu a sadzba poistného na starobné poistenie (I. pilier) je 14 % z vymeriavacieho základu.

 

Výhody a nevýhody 2. piliera.

Výhody:

 • Zásluhovosť: 2. pilier je plne zásluhový, to znamená, že človek svoje navkladané peniaze počas života môže na dôchodku využívať. Naopak,  v sociálnej poisťovni sa musí človek spoliehať len na zákonom určenú výšku  dôchodkov.
 • Zhodnotenie:  je potrebný správny výber fondov.
 • Možnosť dobrovoľných príspevkov: sporiteľ má možnosť vkladať peniaze nad rámec povinných príspevkov v ľubovoľnej výške. Pozor, nie je možné ich vybrať pred dovŕšením dôchodkového veku.
 • Flexibilita: 2. pilier ponúka široký výber a možnosť zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť alebo fond. Zmena dôchodkovej správcovskej spoločnosti je raz ročne bezplatná.
 • Zdroje na dôchodku v starobe: Ak ste sporiteľom v 2. pilieri, po dovŕšení dôchodkového veku budete mať dva zdroje príjmu – od Sociálnej poisťovne a aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti v ktorej máte založený 2. pilier.
 • Oslobodenie od dane: majetok sporiteľov v 2. pilieri nepodlieha zdaneniu.
 • Pravidelne výpisy: sporiteľ v 2. pilieri má vždy prehľad o stave jeho úspor, pretože raz ročne chodia výpisy ku koncu januára. Sporiteľ ich dostane  buď do mailu alebo prídu poštou.
 • Dedičnosť: V prípade úmrtia účastníka na starobnom dôchodkovom sporení sú prostriedky predmetom dedičského konania alebo sú odkázané oprávnenej osobe (osobám), uvedenej na účastníckej zmluve.

Nevýhody:

 • Ak sa o peniaze v 2. pilieri nestaráte, pripravujete sa o svoj výnos. Až 68,8% peňazí aktuálnych sporiteľov v 2. pilieri je v dlhopisových – garantovaných fondoch.
 • 2. pilier sa často legislatívne upravuje a novelizuje a pre sporiteľov, ktorí sa rozhodnú v ňom sporiť na dôchodok, je práve neistota podmienok negatívom. Jednou zo zmien bolo automatické presúvanie peňazí sporiteľov do dlhopisových fondov. Tí, ktorí nereagovali na listovú výzvu o potvrdenie zotrvania v inom ako garantovanom fonde, boli automaticky presunuté do garantovaných fondov.

 

2. pilier odporúčam každému, kto má naň nárok.
Možnosť odkladania si peňazí na svoj dôchodok je veľmi dôležitá z viacerých faktorov, o ktorých ste sa mohli dočítať v predošlom článku.
Akú spoločnosť si zvoliť a nastavenie tých správnych fondov, odporúčam prediskutovať s odborníkom, ktorý Vám určite správne pomôže a zvolí pre Vás to najlepšie riešenie.

K 1. a 2. pilieru sa pripája ešte 3. pilier. Práve o ňom si povieme v našej poslednej časti, Trilógii o dôchodkovom systéme na Slovensku.

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*